Tagalog - PIH Health

Skip to Content

Sumusunod ang PIH Health sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang PIH Health ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

            Ang PIH Health ay:

            • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

Đài xổ số miền bắc            ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

            • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter

                        ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

            Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Anup Patel

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng PIH Health ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Anup Patel, 12401 Washington Blvd., Whittier, CA 90602, Phone: 562.698.0811, TDD: 562.696.9267, Fax: 562.464.5121, Email: Anup.Patel@PIHHealth.org.  Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Anup Patel upang tulungan ka.

Đài xổ số miền bắcMaaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa , o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Đài xổ số miền bắcRoom 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Đài xổ số miền bắcAng mga form ng reklamo ay makukuha sa .